End user licence agreement


Niniejsza Umowa Licencyjna ("Umowa") jest umową pomiędzy użytkownikiem końcowym gier ("Użytkownik"): "Tajemnice Ferrum: Gdzie jest dziadek?" i "Robot Abrix" ("Oprogramowanie") a jej twórcą i właścicielem praw majątkowych i autorskich Oprogramowania ("Autor"). Licencja określa zasady użycia Oprogramowania i związanej z nim dokumentacji, w formie drukowanej lub elektronicznej, ściągniętej lub dostępnej on-line. Oprogramowanie jest licencjonowane, nie sprzedawane. Poprzez zainstalowanie lub używanie Oprogramowania Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z tą Umową i zgadza się na związanie jej warunkami. Jeśli nie wyraża zgody na te warunki, nie wolno mu instalować i używać Oprogramowania.

Licencja
Na podstawie niniejszej Umowy Użytkownik otrzymuje niewyłączną i ograniczoną licencję do zainstalowania i używania na terenie Polski jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze bądź jednostce sprzętowej, wyłącznie dla celów osobistych, niekomercyjnych. Oprogramowanie nie może być współużywane, instalowane jednocześnie na wielu komputerach lub jednostkach lub instalowanych w sieci. Żadne prawa własności intelektualnej, tytuł lub własność do Oprogramowania lub znaków handlowych nie są przenoszone na Użytkownika.

Ograniczenia
Użytkownik nie ma prawa do (a) używania Oprogramowania dla celów komercyjnych, to jest celów związanych z osiąganiem pośredniej lub bezpośredniej korzyści majątkowej; (b) dystrybuowania, sublicencjonowania, użyczenia, najmu, przeniesienia praw do Oprogramowania na osoby trzecie, (c) instalowania lub używania Oprogramowania w sieci, udzielania dostępu on-line do Oprogramowania lub instalowania Oprogramowania na więcej niż jednym komputerze jednocześnie; (d) obchodzenia jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych używanych do zapobieżenia bezprawnemu używaniu lub kopiowaniu Oprogramowania lub jego cech; (e) stosowania inżynierii wstecznej, dekompilowania, rozdzielania Oprogramowania lub tworzenia dzieł zależnych; (f) usuwania lub modyfikowania znaków handlowych, loga i innych informacji zawartych w Oprogramowaniu.

Ograniczona gwarancja
Autor nie gwarantuje, że nie zaistnieje konflikt pomiędzy Oprogramowaniem a oprogramowaniem podmiotów trzecich zainstalowanych na komputerze Użytkownika. Taki konflikt może wpłynąć na jakość działania Oprogramowania lub nawet uniemożliwić jego działanie.
Autor nie udziela na Oprogramowanie żadnej gwarancji oferując je w stanie takim jaki jest. Autor nie gwarantuje zapewnienia wsparcia Oprogramowania.

Ograniczenie odpowiedzialności
Autor nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani utratę danych.
Umowa podlega prawu polskiemu.